Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse generelle salgsbetingelser er gældende, såfremt de ikke ændres gennem en skriftlig aftale parterne imellem.

2. Emballage

Aftalte priser inkluderer, såfremt andet ikke aftales, pakning eller emballage der under normale transport forhold kræves, for at forhindre skade eller lignende på varer.

3. Tilbud og tegninger

Tilbud sendt eller afleveret af sælger er gældende 30 dage fra købers modtagelse, og købers accept skal være sælger i hænde indenfor dette tidsrum. Tilbud, tegninger eller andet, der af sælger leveres til køber forbliver sælgers ejendom. Disse må ikke, uden sælgers vidende, anvendes af køber, kopieres, reproduceres,
udleveres eller på anden måde bringes til tredje mands viden.

4. Priser

Alle priser er i danske kroner excl. moms.

5. Ændringer i produkter

EFG forbeholder sig ret til at ændre design, konstruktion og dimension uden forudgående varsel.

6. Levering og montering

De oplyste priser på inventar er eksklusive levering og montering.

Levering og montering af løst inventar (ikke fastmonteret) udgør:
• 6% af den samlede ordresum på ordre fra kr. 0,00 til og 30.000,00, dog minimum kr. 400,00
• 3% af den samlede ordresum på ordre over netto kr. 30.000,00
Dette gælder dog ikke for mindre øer uden fast broforbindelse samt Grønland og Færøerne. Her sker levering Free Carrier (FCA) dansk havn/lufthavn – Incoterms 2000.

Levering af fast inventar (monteret i væg, gulv eller loft) samt specielt fremstillet inventar er undtaget ovenstående og afregnes efter regning. Leveringsbetingelserne som anført i punkt 6 forudsætter at lokalerne er ryddede samt at adgangsforholdene kan benyttes uden hindringer, se i øvrigt punkt 10. Ved forgæves kørsel i forbindelse med levering tillægges et gebyr på kr. 400,-. Hvis køber undlader at modtage varer på en aftalt leveringstid, eller beder om udsættelse, kan det pålægges køber at lægge betaling, som hvis varerne var blevet leveret. Sælger kan opbevare varerne for købers risiko og regning. Prisen for lageromkostninger er 1% af den fakturerede nettoværdi excl. moms pr. påbegyndt uge.

7. Leveringstid

Leveringstiden regnes fra den dato, hvor ordren er indgået hos EFG og er anført på ordrebekræftelsen. EFG tager forbehold for leveringsvanskeligheder, der skyldes strejke, lockout eller anden force majeure samt andre forstyrrelser, der ligger uden for vores kontrol.

8. Betaling

Køber skal erlægge betaling indenfor 8 dage fra fakturadato med mindre andet aftales skriftligt. Betalingsbetingelserne fremgår af fremsendte faktura. Sælger forbeholder sig ret til, før levering, at undersøge sædvanlig kreditværdighed og, om ønsket, kræve sikkerhed. Sælger har ret til at undlade levering af varer, hvis køber formodes at være insolvent og køber ikke erlægger betaling i forskud eller stiller sikkerhed for betalingen. Ved overskridelse af betalingsterminen pålignes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

9. Ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver sælgers ejendom indtil fuld betaling er erlagt. Ved delbetaling, ifald varer tages retur, kan sælger alene beslutte hvilken del af varerne der ikke er betalt. Køber skal sikre, at de leverede varer er forsikret indtil ejendomsretten er overgået til køber.

10. Sælgers arbejde i købers lokaler
Hvis sælger har påtaget sig udpakning, montering og opstilling af varer i lokaler anvist af køber, skal køber såfremt det er påkrævet sørge for:
• at lokalet kan anvendes af sælger i et tidsrum angivet af sælger.
• at tilfartsveje, gange og eventuelle elevatorer er tilgængelige for sælger.
• at udpaknings- og lagerrum er tilgængelig i bygningen.
• at andet arbejde, der kan forhindre, besværliggøre eller forsinke sælgers arbejde, er afsluttet.
• at lokaler og opbevaringsrum under sælgers arbejde, er forsvarligt
• aflåst og at sælger har nøgler til disse lokaler.
Efter endt arbejde, påligger det sælger at bortskaffe emballage.
Rengøring af købers lokale indgår ikke i sælgers arbejde.
Hvis køber misligholder ovenstående, kan sælger forlange erstatning for de herigennem påførte udgifter.

11. Garanti
For egen producerede EFG produkter ydes – hvis intet andet er anført fem (5) års garanti. Ved påviselige fabrikations- eller materialefejl kan sælger efter eget valg afhjælpe fejlen eller ombytte til nye varer. Skader opstået som følge af normal slitage, vold eller ukyndig behandling er ikke omfattet af garantien.
Ved montering i væg, gulv eller loft er køber ansvarlig for disses bæreevne, og produkterne skal monteres af fagmand ud fra den af sælger angivne monteringsanvisning.
Sælger afgør om afhjælpning af eventuelle fejl skal ske via reparation eller ombytning af leveret vare.
For så vidt angår handelsvarer yder EFG kunden garanti svarende til den, som EFG har modtaget fra de enkelte underleverandører af handelsvarer.
Der henvises til de enkelte underleverandører af handelsvarer og deres til enhver tid gældende garantibestemmelser.

12. Leverance
Det påhviler køber (modtager) at kontrollere leverancen umiddelbart efter modtagelsen og omgående anmelde eventuelle transportskader, med præcision af skadens omfang, samt angivelse af ordrenummer eller kopi af fragtbrev.

13. Reklamation
Reklamation må ske skriftligt senest syv (7) dage fra varens modtagelse.

14. Returnering/Annullering/Ændring af ordre
Ved fremsendelse af ordrebekræftelse er denne gældende grundlag for samhandel og bør derfor kontrolleres. Såfremt der er uoverensstemmelse med det bestilte, skal der gøres indsigelse indenfor 4 dage fra ordrebekræftelsens datering, i modsat fald anses ordren for bindende.
Varer fra EFG Express kan ikke ændres eller annulleres når ordren er sat i gang. EFG tager ikke varer retur.

15. Kvalitetskontrol
Den største del af EFG produktprogram er fremstillet i naturtræ. Der kan derfor helt naturligt være nuanceforskelle i finér overfladerne. Det gælder også for bejdsede overflader.

16. Skade erstatning
Sælger er ikke forpligtet til, grundet fejl eller mangler i varerne eller ved forsinket leveringsuge at give nogen erstatning til køber for manglende indtjening eller anden indirekte skade. Erstatning for en skade kan under
ingen omstændigheder overstige et beløb modsvarende værdien af en leverance eller dele af en leverance på varer der er beskadiget.

17. Force Majeure
Parterne har ret til, at udskyde udførelse af sine forpligtelser hvis tiden for fuldførelse forhindrer dette grundet; brand, arbejdskonflikter, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valuta restriktioner, oprør, opløb, mangel på transportmidler, almen varemangel, indskrænkninger af drivkraft, samt enhver anden omstændighed som parterne ikke har kunnet forudse eller afværge, samt fejl i eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, der skyldes ovennævnte omstændigheder.
Parterne har ret til, at ophæve aftalen såfremt fuldførelse af skyldigheder indenfor rimelig tid ikke kan lade sig gøre grundet de ovennævnte omstændigheder.